شهید

آرامش، امنیت، هویت ملی و اقتدارمان را مدیون فداکاری این مردان بزرگ هستیم. سرو قامتانی چون همت، باکری، خرازی و ...

 

معلم شهید دکتر شریعتی : آنها که گستاخی آن را دارند که مرگ خویش را انتخاب کنند، تنها به یک انتخاب بزرگ دست زده اند. اما کار آن ها که از آن پس زنده می مانند، دشوار است و سنگین.

 

استاد شهید مرتضی مطهری : منطق شهید، منطق سوختن و روشن کردن است، منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه برای احیای جامعه است.

 

 

 

Scroll to Top